Login

Hasło


Rejestracja | Odzyskaj haslo

Aktualnie online

Gości online: 6

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 1,677,695
Najnowszy użytkownik: ymxwhzqzis

O nas

OSP w Skrzeszewie została powołana do życia w 1921 roku przez grupę mieszkańców której przewodził Stefan Strus właściciel majątku Ignacpol,poseł na Sejm II Rzeczpospolitej.
Czytaj więcej

SkrzeszewTUBE


Więcej filmów

Kontakt


OSP Skrzeszew
08-307 Repki
Skrzeszew tel. 998
lub 112
e-mail:
ospskrzeszew1@wp.pl

Ankieta

Jak oceniasz nowy wygląd naszego serwisu?

Super!
Super!
80% [4 głosów]

Całkiem niezła
Całkiem niezła
20% [1 głos]

Taka sobie
Taka sobie
0% [0 głosów]

Słaba
Słaba
0% [0 głosów]

Ogółem głosów: 5
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 01/04/2011 21:05

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

20/01/2021 03:12
Sexy pictures each day http://freegirlpor
n.bestsexyblog.com
/?ally erotic stories porn star hotest newest free porn free girl porn stories free download able porn hershey queen b porn

20/01/2021 00:31
Big Ass Photos - Free Huge Butt Porn, Big Booty Pics http://puneshemale
.shemalecartoons.f
etlifeblog.com/?na
talie 1080p free porn videos downloads 50 s porn free xxx gay porn search money earn ol

19/01/2021 20:48
Sexy photo galleries, daily updated pics http://amateurmobi
.instakink.com/?ta
ryn number one site too buy porn toon animal porn comics online gold porn tube catwoman babestation xtreme porn video

19/01/2021 17:55
Dirty Porn Photos, daily updated galleries http://povgaygirls
porn.energysexy.co
m/?ashleigh young whore wives porn avatar airbender porn comics cartoon porn picture straight and gay porn tube tin

19/01/2021 14:04
Hardcore Galleries with hot Hardcore photos http://porn.assist
ant.allproblog.com
/?mercedes electric blue porn intro lesbian animae porn nude celberties porn porn xxx 18 porrn star married to flo

KSRG

Krajowy system ratowniczo-ga¶niczy

Od 1995 roku zacz±ł funkcjonować w Polsce, zorganizowany przez Państwow± Straż Pożarn±, krajowy system ratowniczo-ga¶niczy, którego podstawowym celem jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub ¶rodowiska poprzez: walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne i od 1997 roku również poprzez ratownictwo ekologiczne i medyczne.

Podstawowym założeniem w budowie systemu ratowniczo-ga¶niczego było stworzenie jednolitego i spójnego układu, skupiaj±cego powi±zane ze sob± różne podmioty ratownicze, tak aby można było podj±ć skutecznie każde działanie ratownicze. Krajowy System Ratowniczo-Ga¶niczy (KSRG) stanowi integraln± czę¶ć bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmuj±c± w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub ¶rodowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. Konstrukcja systemu zakłada, że zasady realizacji podstawowych zadań ratowniczych s± niezmienne i dostosowane do specyfiki wszelkiego rodzaju zdarzeń, również zdarzeń masowych lub klęsk żywiołowych, kiedy siły i ¶rodki ratownicze s± niewystarczaj±ce, a organizacja działań ratowniczych wymaga modyfikacji priorytetów oraz dokonania uproszczeń w procedurach działania.

Struktura organizacyjna


Zgodnie z wła¶ciwo¶ci± terytorialn±, Krajowy System Ratowniczo-Ga¶niczy tworz± oraz koordynuj± jego funkcjonowanie, następuj±ce organy władzy : wójt (burmistrz lub prezydent miasta) w zakresie zadań ustalonych przez wojewodę, starosta, który okre¶la zadania i kontroluje wykonywanie zadań na obszarze powiatu, a w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia, ¶rodowiska i mienia zarz±dza systemem przy pomocy powiatowego zespołu reagowania kryzysowego, wojewoda, który okre¶la zadania i kontroluje ich wykonanie na obszarze województwa, a w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia, ¶rodowiska i mienia zarz±dza systemem przy pomocy wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego.
Centralnym organem administracji rz±dowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-ga¶niczego oraz ochrony przeciwpożarowej jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, podległy ministrowi wła¶ciwemu do spraw wewnętrznych.
Krajowy System Ratowniczo-Ga¶niczy zorganizowany jest w sposób zapewniaj±cy jego ci±głe funkcjonowanie na poszczególnych poziomach, tj.: powiatowym, jako podstawowym poziomie wykonawczym działań ratowniczych na obszarze gmin i powiatu, wojewódzkim, jako poziomie wspomagania i koordynacji działań ratowniczych na obszarze województwa, centralnym, jako poziomie wspomagania i koordynacji działań ratowniczych na obszarze kraju.

System funkcjonuje w dwóch stanach:
stałym czuwaniu i doraĽnym reagowaniu, polegaj±cym na podejmowaniu działań ratowniczych przez własne siły i ¶rodki powiatu i gmin, wykonywaniu działań ratowniczych wymagaj±cych użycia sił i ¶rodków spoza powiatu, wtedy uruchamiany jest poziom wspomagania i koordynacji ze szczebla wojewódzkiego, a przy dużych lub złożonych działaniach ratowniczych ze szczebla centralnego (kraju).

Poziom powiatu Szczególnie ważnym poziomem budowania systemu jest powiat, gdyż tam przyjmowane s± wszelkie zgłoszenia o zdarzeniach wymagaj±cych podjęcia działań ratowniczych w oparciu o procedury ujęte w planach ratowniczych oraz realizowane s± działania ratownicze, również wówczas, gdy siły i ¶rodki gminnych podmiotów ratowniczych s± niewystarczaj±ce i wymagaj± wsparcia z poziomu wojewódzkiego i krajowego.

Struktura KSRG w poszczególnych powiatach zależy od rodzaju zagrożeń i sieci jednostek ratowniczych, a ta jest zależna od możliwo¶ci wł±czenia do systemu, poza jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innych służb i podmiotów funkcjonuj±cych na obszarze powiatu, zarówno na podstawie decyzji starosty, jak i umowy cywilno-prawnej podpisanej ze starost±.

Dysponowanie jednostek systemu do działań ratowniczych oraz alarmowanie podmiotów współdziałaj±cych odbywa się poprzez powiatowe stanowisko kierowania PSP, współdziałaj±ce ze stanowiskami dyżurnymi administracji samorz±dowej wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) i starostów oraz zintegrowane z punktami alarmowymi komponentów systemu (selektywne wywoływanie ochotniczych straży pożarnych, alarmowanie pogotowia ratunkowego, jednostek organizacyjnych Policji oraz organizacji pozarz±dowych).

System ratowniczy jest podstawowym narzędziem starosty służ±cym do realizacji zadań ratowniczych na obszarze powiatu w czasie pożaru, klęski żywiołowej lub likwidacji innych miejscowych zagrożeń.
Zapewnienie skutecznych warunków realizacji bież±cych zadań ratowniczych przez podmioty KSRG na obszarze powiatu leży w gestii starosty, który: uzgadnia wspólne działanie podmiotów systemu, zatwierdza plany ratownicze oraz programy działania powiatowych służb, inspekcji i straży oraz innych jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie ich udziału w KSRG, okre¶la zadania KSRG na obszarze powiatu oraz kontroluje ich realizację, uwzględnia w projekcie budżetu powiatu niezbędne ¶rodki finansowe na skuteczne działania ratownicze powiatowych służb, inspekcji i straży oraz innych jednostek organizacyjnych powiatu oraz dysponuje rezerw± budżetow± powiatu, powołuje i przewodniczy powiatowemu zespołowi reagowania kryzysowego.

W sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia lub ¶rodowiska oraz w stanach kryzysu starosta kieruje krajowym systemem ratowniczo-ga¶niczym w zakresie: okre¶lania celów do osi±gnięcia i priorytetów działań ratowniczych, zabezpieczenia logistyki dla sił ratowniczych i pomocniczych, zapewnienia minimalnych wymogów do przetrwania ludno¶ci na obszarach (lub z obiektów) dotkniętych zdarzeniem, nadzorowania realizacji przydzielonych zadań oraz monitorowania przebiegu działań ratowniczych.
Dla odpowiedniego przygotowania powiatu do zwalczania powstałych zagrożeń i usuwania ich skutków oraz koordynacji działań ratowniczych starostowie posiadaj± kilka narzędzi: plan ratowniczy powiatu zawieraj±cy podstawowe zadania i procedury postępowania na wypadek zagrożeń; Plan ratowniczy dla obszaru powiatu opracowuje komendant powiatowy PSP, a zatwierdza starosta. W planie ratowniczym okre¶lone s± zadania dla podmiotów wchodz±cych w skład systemu ratowniczo-ga¶niczego i dla podmiotów współdziałaj±cych oraz zasady i sposób ich alarmowania. Komendant powiatowy uzgadnia plan ratowniczy z jednostkami systemu ratowniczego oraz z podmiotami współdziałaj±cymi z systemem, w czę¶ci dotycz±cej ich zadań. powiatowy zespół reagowania kryzysowego, który jest organem doradczym starosty, powiatowe centrum zarz±dzania kryzysowego. W przypadku, gdy siły i ¶rodki systemu ratowniczo-ga¶niczego na obszarze powiatu okaż± się niewystarczaj±ce ( drastyczny wzrost skali zdarzenia, równoczesno¶ć zdarzeń, brak jednostek specjalistycznych) lub zdarzenie swym zasięgiem wykracza poza obszar powiatu, uruchamiany jest wyższy poziom KSRG - poziom wojewódzki.

Kierowanie /dowodzenie/ działaniami ratowniczymi, których rozmiar lub zasięg przekracza możliwo¶ci sił ratowniczych poziomu powiatu przejmuje komendant wojewódzki PSP lub upoważniony przez niego oficer.

Poziom województwa Poziom wojewódzki spełnia rolę wspomagaj±c± i koordynacyjn± w sytuacjach wymagaj±cych użycia sił i ¶rodków spoza powiatu, w którym ma miejsce zdarzenie.
Podstawowe siły i ¶rodki KSRG na poziomie województwa, to wojewódzki odwód operacyjny z grupami specjalistycznymi (wydzielone siły i ¶rodki z poziomów powiatowych) oraz krajowa baza sprzętu specjalistycznego.

Dysponowanie jednostek systemu do działań ratowniczych oraz alarmowanie podmiotów współdziałaj±cych odbywa się poprzez wojewódzkie stanowisko koordynacji ratownictwa PSP, współdziałaj±ce z centrami zarz±dzania kryzysowego wojewodów oraz administracj± zespolon± (np. Komendantem Wojewódzkim Policji, Wojewódzkim Inspektorem Ochrony ¦rodowiska, Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym,) i niezespolon± (Oddziałem Straży Granicznej, Zarz±dem Gospodarki Wodnej, Urzędem Żeglugi ¦ródl±dowej, WKU i innymi).

Istotn± rolę w zakresie koordynacji działań jednostek KSRG z podmiotami współdziałaj±cymi z systemem na obszarze województwa pełni wojewoda, poprzez wojewódzki zespół reagowania kryzysowego.

Procedury działania i uruchamiania systemu ratowniczo-ga¶niczego na poziomie województwa, w odniesieniu do poszczególnych typów zagrożeń, s± okre¶lone w wojewódzkim planie ratowniczym, do opracowania którego zobowi±zany jest komendant wojewódzki PSP. Ich tre¶ć stanowi± wybrane elementy planów ratowniczych, tych powiatów, w których siły i ¶rodki s± niewystarczaj±ce do usuwania istniej±cych tam zagrożeń.

Ponadto zawieraj± organizacyjno-techniczne sposoby likwidacji zagrożeń, wymagaj±cych zaangażowania w działaniach ratowniczych znacznych sił i ¶rodków /np. klęski żywiołowe/ oraz zagrożeń, które mog± powstać na granicy powiatów lub województwa. Komendant wojewódzki uzgadnia plan ratowniczy z podmiotami KSRG oraz z podmiotami współdziałaj±cymi z systemem, w czę¶ci dotycz±cej ich zadań. Plan ratowniczy zatwierdza wojewoda.

W przypadku zdarzenia, gdy siły i ¶rodki KSRG na poziomie województwa okaż± się niewystarczaj±ce lub zdarzenie /zagrożenie / przekracza obszar województwa, uruchamiany jest najwyższy poziom systemu ratowniczego – poziom centralny / kraju/.

Kierowanie /dowodzenie/ działaniami ratowniczymi, których rozmiar lub zasięg przekracza możliwo¶ci sił ratowniczych poziomu wojewódzkiego przejmuje Komendant Główny PSP lub upoważniony przez niego oficer.

Poziom centralny /kraju/ Poziom centralny /kraju/ spełnia rolę wspomagaj±c± i koordynacyjn± w sytuacjach wymagaj±cych użycia sił i ¶rodków spoza województwa, w którym ma miejsce zdarzenie.

Podstawowe siły i ¶rodki krajowego systemu ratowniczo-ga¶niczego na poziomie centralnym /kraju/, to centralny odwód operacyjny z grupami specjalistycznymi (wydzielone siły i ¶rodki z poziomów wojewódzkich) , krajowe bazy sprzętu specjalistycznego oraz siły i ¶rodki szkół PSP.

Dysponowanie jednostek systemu do działań ratowniczych oraz alarmowanie podmiotów współdziałaj±cych odbywa się poprzez Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludno¶ci (pełni±ce również funkcje międzyresortowego centrum zarz±dzania kryzysowego).

Uruchamianie poziomów wspomagania /wojewódzkiego i centralnego/ następuje na ż±danie kieruj±cego działaniami ratowniczymi poprzez powiatowe stanowisko kierowania - przy uruchamianiu poziomu wojewódzkiego i wojewódzkie stanowisko koordynacji ratownictwa - przy uruchamianiu poziomu centralnego.

W przypadku zagrożeń wymagaj±cych współdziałania na szczeblu centralnym podmiotów KSRG z podmiotami innych resortów, rolę koordynatora pełni minister wła¶ciwy do spraw wewnętrznych przy pomocy Zespołu do Spraw Kryzysowych i Centrum Zarz±dzania Kryzysowego tworzonego na bazie Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludno¶ci.

Zmieniaj±cy się charakter zagrożeń wymagaj±cych interwencji służb ratowniczych zmusza organizatorów systemu ratowniczego do poszukiwania nowych rozwi±zań organizacyjnych, w celu optymalnego i efektywnego wykorzystania wszystkich podmiotów zajmuj±cych się ratownictwem. Mimo, że dynamicznie rozwijaj±ca się w ostatnich latach Państwowa Straż Pożarna poszerza zakres swej aktywno¶ci o działania specjalistyczne, to nadal istniej± podmioty ratownicze, które w sposób istotny mog± uzupełnić możliwo¶ci KSRG.

Przyjęta i realizowana w praktyce filozofia krajowego systemu ratowniczo- ga¶niczego zakłada ¶cisł± współpracę ze wszystkimi podmiotami posiadaj±cymi sprzęt, kadrę lub bazy danych przydatne w prowadzeniu działań ratowniczych. Każdy podmiot mog±cy realizować lub wspomagać działania ratownicze może współpracować z KSRG albo w jego strukturze organizacyjnej lub jako podmiot wspomagaj±cy działania systemu.

Na szczeblu centralnym podpisywane s± przez Komendanta Głównego PSP porozumienia o wł±czeniu do systemu lub współdziałaniu z systemem podmiotów, których działalno¶ć może być przydatna w akcjach ratowniczych. S± to zarówno organizacje pozarz±dowe jak i profesjonalne służby ratownicze. Porozumienia zawierane na szczeblu centralnym okre¶laj± ogólne ramy współpracy w zakresie ratownictwa i s± podstaw± do zawierania szczegółowych porozumień na poziomie wojewódzkim i powiatowym.

Obecnie (31 grudnia 2006) w Krajowym Systemie Ratowniczo-ga¶niczym funkcjonuje:
515 (w tym 5 szkolnych) jednostek ratowniczo-ga¶niczych Państwowej Straży Pożarnej,
3565 jednostek ochotniczych straży pożarnych,
5 zakładowych straży pożarnych,
2 zakładowe służby ratownicze,
11 szpitali, w tym 10 szpitali MSW i A w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Olsztynie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, Szczecinie i Wrocławiu oraz Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach ¦l±skich,
297 specjalistów krajowych z różnych dziedzin ratownictwa.

System wspomagaj± na zasadzie zawartych porozumień służby, inspekcje i straże m.in. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR), Stacje Ratownictwa Górniczego, Policja, Straż Graniczna, Państwowa Inspekcja Ochrony ¦rodowiska, Państwowa Agencja Atomistyki, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz organizacje pozarz±dowe, jak: GOPR, WOPR, TOPR, Aeroklub Polski, ZHP, Polska Misja Medyczna, PCK i inne.

Siły i ¶rodki KSRG mog± być w dowolnym momencie i w pełnym zakresie skierowane do działań ratowniczych - poprzez stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej. Wyznaczona czę¶ć zasobów krajowego systemu ratowniczo-ga¶niczego jest zorganizowana w postaci odwodów operacyjnych.

W przypadku wyczerpania sił poszczególnych powiatów lub gdy zagrożenie obejmie większy obszar, w pierwszej kolejno¶ci na poziomie wojewódzkim użyte zostan± zasoby wojewódzkich brygad odwodowych KSRG, na które składa się 99 kompanii z 4 tysi±cami ratowników oraz 950 pojazdami ratowniczymi.

W razie potrzeby w ramach Centralnego Odwodu Operacyjnego KSRG ( wsparcie ze szczebla centralnego) można dodatkowo skierować do działań w dowolny rejon kraju bataliony z 16 wojewódzkich brygad odwodowych.

Ł±czne siły Centralnego Odwodu Operacyjnego KSRG możliwe do użycia, to dodatkowo ponad cztery tysi±ce zawodowych ratowników oraz siedemset pojazdów specjalnych i ga¶niczych, cało¶ć wsparta logistyk±.

W skład odwodów operacyjnych wchodz± m.in:
134 kompanie ga¶nicze,
47 grup ratownictwa chemicznego,
55 specjalistycznych grup ratownictwa wodno-nurkowego,
22 specjalistyczne grupy ratownictwa wysoko¶ciowego, które mog± prowadzić działania we współpracy ze ¶migłowcami,
5 grup poszukiwawczo-ratowniczych.

Rozwi±zania strukturalno organizacyjne Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga¶niczego pozwalaj± na efektywne wykorzystanie potencjałów organizacyjnych, technicznych i intelektualnych różnych podmiotów ratowniczych i współdziałaj±cych, co prowadzi do tego, że system ten nie stanowi wyizolowanego składnika bezpieczeństwa publicznego, lecz jego ważny czynnik, żywo reaguj±cy na wszelkie zmiany i w wysokim stopniu współdziałaj±cy z otoczeniem. St±d też granice, w których działa system s± bardzo elastyczne, co przejawia się gotowo¶ci± do wypełniania zadań w każdych warunkach.