Login

Hasło


Rejestracja | Odzyskaj haslo

Aktualnie online

Gości online: 5

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 1,677,695
Najnowszy użytkownik: ymxwhzqzis

O nas

OSP w Skrzeszewie została powołana do życia w 1921 roku przez grupę mieszkańców której przewodził Stefan Strus właściciel majątku Ignacpol,poseł na Sejm II Rzeczpospolitej.
Czytaj więcej

SkrzeszewTUBE


Więcej filmów

Kontakt


OSP Skrzeszew
08-307 Repki
Skrzeszew tel. 998
lub 112
e-mail:
ospskrzeszew1@wp.pl

Ankieta

Jak oceniasz nowy wygląd naszego serwisu?

Super!
Super!
80% [4 głosów]

Całkiem niezła
Całkiem niezła
20% [1 głos]

Taka sobie
Taka sobie
0% [0 głosów]

Słaba
Słaba
0% [0 głosów]

Ogółem głosów: 5
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 01/04/2011 21:05

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

20/01/2021 03:12
Sexy pictures each day http://freegirlpor
n.bestsexyblog.com
/?ally erotic stories porn star hotest newest free porn free girl porn stories free download able porn hershey queen b porn

20/01/2021 00:31
Big Ass Photos - Free Huge Butt Porn, Big Booty Pics http://puneshemale
.shemalecartoons.f
etlifeblog.com/?na
talie 1080p free porn videos downloads 50 s porn free xxx gay porn search money earn ol

19/01/2021 20:48
Sexy photo galleries, daily updated pics http://amateurmobi
.instakink.com/?ta
ryn number one site too buy porn toon animal porn comics online gold porn tube catwoman babestation xtreme porn video

19/01/2021 17:55
Dirty Porn Photos, daily updated galleries http://povgaygirls
porn.energysexy.co
m/?ashleigh young whore wives porn avatar airbender porn comics cartoon porn picture straight and gay porn tube tin

19/01/2021 14:04
Hardcore Galleries with hot Hardcore photos http://porn.assist
ant.allproblog.com
/?mercedes electric blue porn intro lesbian animae porn nude celberties porn porn xxx 18 porrn star married to flo

Statut

STATUT OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKRZESZEWIE
Rozdział I
POSTANOWIENIE OGÓLNE

§ 1
1) Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Skrzeszewie, zwanej dalej „OSP”
2) Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 tekst jednolity ze zm.) oraz ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 tekst jednolity ze zm.), oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno¶ci pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873),a także niniejszego statutu.
3) Stowarzyszenie OSP posiada osobowo¶ć prawn±.
4) Siedzib± OSP jest Skrzeszew, gmina Repki, powiat sokołowski, województwo mazowieckie. OSP mie¶ci się w Skrzeszewie.

§ 2
1) Terenem działania OSP jest miejscowo¶ć będ±ca jej siedzib±, miejscowo¶ci położone w gminie oraz w rejonie pomocy wzajemnej.
2) Stowarzyszenie OSP może być członkiem Zwi±zku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, zwanego dalej „Zwi±zkiem”

§ 3
Ochotnicza Straż Pożarna może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła i flagi organizacyjnej, według wzorów okre¶lonych przez Zarz±d Główny Zwi±zku.

§ 4
Działalno¶ć OSP opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich spraw OSP może zatrudnić pracowników.

R o z d z i a ł II

CELE, ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 5

Celami i zadaniami OSP s±:
1) prowadzenie działalno¶ci maj±cej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwow± Straż± Pożarn±, organami samorz±dowymi i innymi podmiotami
2) udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych zwi±zanych z ochron± ¶rodowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
3) informowanie ludno¶ci o istniej±cych zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
4) uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorz±dowych i przedstawicielskich
5) prowadzenie działalno¶ci profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa nad wodami szkolenie w zakresie ratownictwa wodnego i płetwonurkowania, prowadzenie prac podwodnych i nawodnych
6) ratowanie ton±cych, wykonywanie technicznych prac podwodnych oraz prac w zakresie poszukiwania i wydobywania zatopionych przedmiotów, poszukiwanie zwłok
7) upowszechnianie, w szczególno¶ci w¶ród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalno¶ci kulturalnej i o¶wiatowej,
8) wykonywanie innych zadań wynikaj±cych z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu,
9) działania na rzecz ochrony ¶rodowiska,
10) wspomaganie rozwoju społeczno¶ci lokalnych na terenie okre¶lonym w § 2 ust. 1.
11) organizacja koloni i obozów wypoczynkowych dla członków młodzieżowych drużyn pożarniczych i innych,
12) organizacja wieczorków towarzyskich i imprez kulturalnych dla członków OSP i innych.

§ 6
Cele i zadania wymienione w § 5, OSP realizuje przez:
1) organizowanie swoich członków do działalno¶ci na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludno¶ci,
2) przedstawianie organom władzy samorz±dowej i administracji rz±dowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej oraz rolnictwa,
3) organizowanie, spo¶ród swoich członków zwyczajnych zespołów ratowniczych,
4) prowadzenie podstawowego szkolenia ratowniczego członków zwyczajnych OSP i współdziałanie z Państwow± Straż± Pożarn± w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP,
5) organizowanie młodzieżowej i kobiecej drużyny sportowej,
6) organizowanie zespołów ¶wietlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno – wychowawczej oraz kulturowej i o¶wiatowej,
7) organizowanie zawodów sportowych i imprez propaguj±cych kulturę fizyczn±,
8) prowadzenie innych form działalno¶ci maj±cych na celu wykonanie zadań wynikaj±cych z ustawy o ochronie przeciwpożarowej,
9) organizowanie wypoczynku i obozów dla członków młodzieżowej drużyny pożarniczej i innych,
10) organizowanie wieczorków towarzyskich i imprez kulturalnych dla członków OSP i ich rodzin z wygospodarowywanych funduszy z działalno¶ci gospodarczej.

§ 7
1) Działalno¶ć okre¶lona w § 5 i § 6 jest wył±cznie działalno¶ci± statutow± OSP i może być prowadzona jako działalno¶ć nieodpłatna lub jako działalno¶ć odpłatna,
2) Walne Zebranie Członków OSP okre¶la przedmiot działalno¶ci nieodpłatnej i odpłatnej,
3) Przedmiotem działalno¶ci nieodpłatnej, o której mowa w ust 1 jest w szczególno¶ci - udział w akcjach ratowniczych
4) Przedmiotem działalno¶ci odpłatnej, o której mowa w ust. 1 jest: - organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, - wykonywanie zadań zleconych przez osoby fizyczne lub prawne,
5) Przedmiot statutowej działalno¶ci odpłatnej nie może pokrywać się z przedmiotem działalno¶ci gospodarczej OSP, jeżeli Walne Zebranie Członków OSP podejmie uchwałę o jej prowadzeniu we wskazanym przez siebie zakresie,
6) Wszystkie dochody OSP pochodz±ce z działalno¶ci gospodarczej s± przeznaczone wył±cznie na realizację celów statutowych,

R o z d z i a ł III

CZŁONKOWIE OSP, ICH PRAWA I OBOWIˇZKI

§ 8
Członkowie OSP dziel± się na :
1) członków zwyczajnych w tym kobiety,
2) członków młodzieżowej drużyny pożarniczej,
3) członków wspieraj±cych,
4) członków honorowych,

§ 9
Członkami zwyczajnymi OSP mog± być:
Pełnoletni obywatele polscy cudzoziemcy maj±cy stałe miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i nie s± pozbawieni praw publicznych.

§ 10
Członek zwyczajny aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowsk± i składa przyrzeczenie następuj±cej tre¶ci:

„ W pełni ¶wiadom obowi±zków strażaka – ochotnika uroczy¶cie przyrzekam czynnie uczestniczyć w realizacji celów i zadań ochotniczej straży pożarnej. Być zdyscyplinowanym mężnym ofiarnym w ratowaniu życia i mienia ludzkiego. Swoim zachowaniem oraz wygl±dem godnie reprezentować ochotnicze straż pożarne”.

§ 11
1) Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która ukończyła 12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych i złożyła przyrzecznie.
2) Członkowie młodzieżowej drużyny pożarniczej w wieku od 16 do 18 lat mog± być wybierani do władz OSP i komisji do spraw młodzieży Zwi±zku.
3) Członkowie młodzieżowej drużyny pożarniczej nie bior± udziału w akcjach ratowniczych.

§ 12

Członkowie zwyczajni maj± prawo:
1) wybierać i być wybieranymi do władz OSP,
2) uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków OSP z prawem głosu,
3) wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP,
4) korzystać z urz±dzeń i sprzętu będ±cego własno¶ci± OSP z wyj±tkiem sprzętu będ±cego na wyposażeniu jednostki operacyjno – technicznej i ratownictwa wodnego,
5) używać munduru, dystynkcji i odznak.

§ 13

Do obowi±zków członka zwyczajnego należy:
1) aktywne uczestniczenie w działalno¶ci OSP,
2) przestrzeganie postanowień niniejszego statutu i innych uchwał władz OSP oraz uchwał władz Zwi±zku,
3) podnoszenie poziomu wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniach,
4) dbanie o mienie OSP,
5) regularne opłacanie składek członkowskich,

§ 14

Spo¶ród członków zwyczajnych tworzy się:
1) jednostkę operacyjno – techniczn±
2) jednostkę ratownictwa wodnego

§ 15

Członkostwo ustaje na skutek:
1) skre¶lenia z listy lub wykluczenia członka zwyczajnego,
2) skre¶lenie z listy członków zwyczajnych dokonuje zarz±d OSP w następuj±cych przypadkach:
a) rezygnacji członkostwa złożonego na pi¶mie,
b) nie usprawiedliwionego zalegania z opłat± składkow± za okres przekraczaj±cy 12 miesięcy, mimo pisemnego upomnienia,
c) ¶mierci,
3) wykluczenie członka zwyczajnego dokonuje zarz±d OSP w następuj±cych wypadkach:
a) prowadzenie działalno¶ci raż±co sprzecznej z niniejszym statutem,
b) popełnienia czynu, który dyskwalifikuje dan± osobę jako członka OSP lub godzi w dobre imię OSP,
4) przed podjęciem uchwały w sprawach okre¶lonych w pkt. 2 lit. B i w pkt. 3 zarz±d OSP umożliwia członkowi zwyczajnemu złożenie wyja¶nienia na pi¶mie lub wygłoszenia jego tre¶ci na posiedzeniu Zarz±du,
5) od uchwały zarz±du w sprawie, o której mowa w pkt. 2 lit. B i pkt. 3 członek OSP może w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu odwołać się do Walnego Zebrania Członków OSP, którego uchwała jest ostateczna, do czasu rozpatrzenia odwołania członek zwyczajny nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowi±zków okre¶lonych niniejszym statutem,
6) skre¶lenie z listy członków zobowi±zuje do zwrotu umundurowania i innych przedmiotów należ±cych do OSP, a wydanych członków OSP do użytkownika,

§ 16
1) Członkiem wspieraj±cym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranic± która zadeklaruje wspomaganie działalno¶ci OSP finansowo lub w innej formie i za sw± zgod± zostanie przyjęta przez zarz±d OSP.
2) Członek wspieraj±cy opłaca składkę członkowsk± w zadeklarowanej przez siebie wysoko¶ci.

§ 17
1) Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na miejsce zamieszkania, szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej. Godno¶ć członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków OSP.
2) Członkowie honorowi nie płac± składek członkowskich
3) Członkowie wspieraj±cy i członek honorowy maj± prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez OSP, a z głosem doradczym także w Walnym Zebraniu Członków OSP

R o z d z i a ł IV WŁA

DZE STOWARZYSZENIA OSP

A. POSTANOWIENIE OGÓLNE

§ 18
Władzami OSP s±:
1) Walne Zebranie Członków OSP
2) Zarz±d
3) Komisja Rewizyjna

§ 19
1) Uchwały władz OSP zapadaj± zwykł± większo¶ci± głosów oddanych chyba, że Przepisy niniejszego statutu stanowi± inaczej,
2) Uchwały dotycz±ce zmian we władzach OSP oraz sprawach nabycia i zbycia nieruchomo¶ci powinny być podjęte w obecno¶ci co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 20
1) Wybory władz OSP odbywaj± się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależno¶ci od podjętej uchwały Walnego Zebrania Członków.
2) Kadencja władz OSP trwa 5 lat i kończy z chwil± powołania nowych władz.
3) Nie można ł±czyć funkcji członka Zarz±du i Komisji Rewizyjnej.

B. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW OSP

§ 21
1) Walne Zebranie Członków OSP jest najwyższ± władz± OSP
2) Do kompetencji Walnego Zebrania Członków OSP, oprócz innych spraw

Wymienionych w niniejszym statucie, należy:
a) wysłuchiwanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarz±du z działalno¶ci OSP,
b) wysłuchiwanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalno¶ci OSP,
c) udzielania absolutorium Zarz±dowi OSP,
d) uchwalenie programu działania i budżetu OSP,
e) okre¶lenie przedmiotu prowadzonej przez OSP działalno¶ci gospodarczej,
f) wybór, spo¶ród siebie Prezesa OSP oraz 8 członków Zarz±du,
g) odwołanie Prezesa,
h) odwołanie Zarz±du,
i) wybór spo¶ród siebie i odwołanie komisji rewizyjnej, w liczbie 3 osób
j) uchwalenie statutu OSP lub jego zmiany,
k) ustalenie wysoko¶ci składki członkowskiej,
l) podejmowanie uchwał w sprawach maj±tkowych przekraczaj±cych zwykły zarz±d, w szczególno¶ci nabycia i zbycia nieruchomo¶ci oraz ich obci±żenia,
ł) rozpatrywania odwołań od decyzji Zarz±du oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP,
m) podjęcie uchwały o przyst±pieniu lub wyst±pieniu ze Zwi±zku,
n) wybieranie spo¶ród siebie delegatów w skład władz Zwi±zku,
o) nadawanie członkowstwa honorowego OSP,
p) podjęcie uchwały o rozwi±zaniu OSP,

§ 22
1) Walne Zebranie Członków OSP może być zwyczajne, sprawozdawcze oraz nadzwyczajne.
2) Zwyczajne Walne Zebranie Członków OSP jest zwoływane raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz na rok.
3) Zwyczajne i sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarz±d, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porz±dku obrad, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§ 23
1) Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP zwoływane jest przez Zarz±d OSP:
a) z własnej inicjatywy,
b) na ż±danie Komisji Rewizyjnej OSP, na ż±danie członków zwyczajnych OSP,
2) Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP powinno się odbyć w terminie nie dłuższym niejeden miesi±c od pojęcia decyzji inicjatywy lub zgłoszenia ż±dania. Porz±dek nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków OSP, spo¶ród spraw okre¶lonych w § 21 ust. 2, ustala władza lub osoby uprawnione do ż±dania zwołania takiego zebrania.
3) Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP, może odwołać członków Zarz±du lub Komisji Rewizyjnej przed upływem terminu kadencji władz OSP i powołać na te funkcje członków OSP do czasu przeprowadzenia zwyczajnego Zebrania Członków OSP.

§ 24
Przebieg Walnego Zebrania Członków OSP oraz podjęte na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów.

C. ZARZˇD

§ 25
1) Zarz±d wybiera siebie: naczelnika, sekretarza i skarbnika, a także może wybrać dwóch wiceprezesów, gospodarza, kronikarza, zastępcę naczelnika i członków zarz±du. Naczelnik sprawuje funkcję wiceprezesa.
2) Zarz±d może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępuj±cych w liczbie nie przekraczaj±cej 1/3 ustalonego składu.
3) Wyga¶nięcie funkcji członka Zarz±du może nast±pić w wyniku złożenia przez niego pisemnej rezygnacji

§ 26

Do zadań Zarz±du należy:
1) reprezentowanie interesów OSP,
2) realizowanie uchwał i wytycznych Walnego Zebrania Członków OSP,
3) zwołanie Walnego Zebrania Członków OSP,
4) niezwłoczne zawiadomienie s±du rejestrowego o zmianie statutu oraz zmianach w składzie Zarz±du i Komisji Rewizyjnej,
5) udzielanie niezbędnych wyja¶nień organowi nadzoruj±cemu,
6) opracowanie projektów rocznego planu działalno¶ci i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania Walnemu Zebraniu Członków OSP,
7) zaci±gnięcie w imieniu OSP zobowi±zań finansowych i innych zobowi±zań maj±tkowych w zakresie zwykłego zarz±du,
8) przyjmowanie i skre¶lanie z listy członków,
9) przyznawanie wyróżniaj±cym się członkom OSP dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak,
10) tworzenie zespołów ratowniczych,
11) organizowanie młodzieżowej i kobiecej drużyny OSP, zespołów kulturalno – o¶wiatowych i sportowych,
12) dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań,
13) rozstrzyganie sporów między członkami, wynikaj±cych z ich przynależno¶ci do OSP,
14) wykonywanie innych zadań wynikaj±cych z postanowień statutu,

§ 27

Prezes Zarz±du kieruje jego pracami.

§ 28

Posiedzenie Zarz±du odbywaj± się według potrzeb, co najmniej jednak raz w kwartale i s± zwoływane przez prezesa. Na zebranie Zarz±du należy zapraszać przewodnicz±cego Komisji Rewizyjnej OSP

§ 29
O¶wiadczenia woli w sprawach niemaj±tkowych i maj±tkowych składa prezes lub wiceprezes i skarbnik.

§ 30
1) Naczelnik kieruje jednostk± operacyjno – techniczn± i jednostk± ratownictwa wodnego, jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.
2) Do obowi±zków naczelnika należy:
a) wnioskowanie do zarz±du OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonywania zadań ratowniczych.
b) organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia ratowniczego członków OSP, drużyny młodzieżowej i kobiecej,
c) czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP,
d) kierowanie realizacj± zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
e) kierowanie działaniami ratowniczymi prowadzonymi siłami OSP,
f) dysponowanie sprzętem ratowniczym OSP i nadzór nad jego sprawno¶ci±
g) opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony przeciwpożarowej miejscowo¶ci będ±cej siedzib± OSP oraz dotycz±cych wyposażenia ratowniczego OSP,

§ 31

Za wzorowe wykonanie zadań ratowniczych przez członków OSP naczelnik może stosować następuj±ce wyróżnienia:
a) pochwałę ustn±,
b) pochwałę w rozkazie naczelnika,
c) wyst±pienie do Zarz±du OSP o przyznanie nagrody,
d) sporz±dzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki,

§ 32

Za niewła¶ciwe wykonanie zadań ratowniczych przez członków OSP naczelnik może stosować następuj±ce ¶rodki dyscyplinarne:
a) upomnienie ustne,
b) naganę w rozkazie naczelnika,
c) wyst±pienie do Zarz±du OSP o wykluczenie członka z OSP,

C. KOMISJA REWIZYJNA

§ 33
1) Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:
a) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalno¶ci statutowej OSP, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich,
b) składanie na Walne Zebranie Członków OSP sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z ocen± działalno¶ci OSP,
c) przedstawienie Zarz±dowi uwag i wniosków dotycz±cych jego działalno¶ci,
d) wnioskowanie o udzielenie Zarz±dowi absolutorium,
2) Komisja Rewizyjna OSP może dokooptować do swego składu nowych członków, na miejsce ustępuj±cych, w liczbie nie przekraczaj±cej 1/3 jej składu,
3) Wyga¶nięcie funkcji członka Komisji Rewizyjnej może nast±pić w wyniku złożenia przez niego pisemnej rezygnacji,
4) Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mog±:
a) być członkami Zarz±du, małżonkami członków tego Zarz±du ani pozostawać z członkami tego Zarz±du w stosunku pokrewieństwa pierwszego stopnia, powinowactwa lub podległo¶ci z tytułu zatrudnienia,
b) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo winy umy¶lnej,
c) otrzymywać z tytułu funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysoko¶ci wyższej niż okre¶lone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kieruj±cych niektórymi podmiotami Prawnymi. (Dz.U.Nr. 2, poz. 306 ze zm.)
5) Skazanie członka Komisji Rewizyjnej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z Winy umy¶lnej ma, z dniem uprawomocnienia się wyroku skazuj±cego, skutek taki Sam jak odwołanie zgodnie z § 23 ust. 4,

§ 34 Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodnicz±cego i sekretarza.

§ 35 Członkowie Komisji Rewizyjnej mog± brać udział w posiedzeniach Zarz±du z głosem doradczym.

R o z d z i a ł V

MAJˇTEK, FUNDUSZE I DZIAŁALNO¦Ć GOSPODARCZA OSP

§ 36
1) Maj±tek i fundusze OSP powstaj± z :
a) składek członkowskich,
b) dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
c) dochodów z maj±tku i imprez,
d) ofiarno¶ci publicznej,
e) wpływów z działalno¶ci gospodarczej, jeżeli OSP prowadzi działalno¶ć gospodarcz± zgodnie z przepisami prawa według ogólnych zasad.
2) OSP może prowadzić działalno¶ć gospodarcz± według ogólnych zasad okre¶lonych w odrębnych przepisach i wył±cznie w rozmiarze służ±cym realizacji celów statutowych OSP.
3) Dochód z działalno¶ci gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służ± w cało¶ci realizacji celów statutowych i nie mog± być przeznaczane do podziału między członków OSP.

§ 37

Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowi±zań maj±tkiem OSP w stosunku do jego członków, członków organów lub pracownikom oraz osobom, z którymi pracownicy pozostaj± w zwi±zku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo s± zwi±zani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanym dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania maj±tku OSP na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególno¶ci jeżeli przekazanie to następować by miało bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych,
c) wykorzystywania maj±tku OSP na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestnicz± członkowie OSP, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich,

R o z d z i a ł VI

ZMIANY STATUTU I ROZWIˇZANIE OSP

§ 38

Zmianę statutu i rozwi±zanie OSP uchwala Walne Zebranie Członków OSP większo¶ci± 2/3 głosów przy obecno¶ci, co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

§ 39
1) Wnioski o zmianę statutu i rozwi±zanie OSP może składać Zarz±d OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszenie mu ż±dania, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków
2) Zawiadomienie członków OSP o terminie Walnego Zebrania Członków OSP, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwi±zania OSP, powinno być doręczone wraz z porz±dkiem obrad, co najmniej 30 dni przed terminem zebrania.

§ 40
1) W razie rozwi±zania OSP, Walne Zebranie Członków OSP wyznacza komisję likwidacyjn± w składzie 3 osób. W przypadku niemożno¶ci zwołania Walnego Zebrania OSP, uchwałę o rozwi±zaniu OSP podejmuje s±d rejestrowy, wyznaczaj±c likwidatora na wniosek nadzoruj±cego lub Zarz±du Oddziału Gminnego Zwi±zku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
2) Pozostały po rozwi±zaniu OSP maj±tek, stanowi±cy jej własno¶ć przechodzi na własno¶ć gminy. Sprzęt i urz±dzenia ratownicze będ±ce własno¶ci± komunaln± przechodz± do dyspozycji samorz±du terytorialnego.